WEST-UIT

de recreatieve fiets- en wandeltochten
staan open voor iedereen!

Wie wenst deel te nemen wordt echter geacht kennis te hebben genomen van de
klik hiernaast ... WEST-UIT CLUB CONVENANT !
en deze voorafgaandelijk aan de eerste deelname ondertekend terug te bezorgen aan:
info.zomaar@gmail.com

... en uiteraard de corona maatregelen toepassen: afstand houden en indien nodig mondmaker aandoen.
Zie ruimere informatie onderaan.

WEST-UIT ACTIVITEITEN 2020


Beste vrienden,

Betreft: de traditionele winterse WEST-UIT wandelingen.

Ook in deze Corona Tijd is het belangrijk om de contacten te onderhouden, deze op een veilige manier te organiseren en in optimale omstandigheden te laten doorgaan. Een soepele opstelling - dus geen maandelijkse vooropgestelde datum - al naargelang de weersomstandigheden is in deze tijden geboden om er ten volle van te genieten.

Wanneer?

Dit kan sporadisch op een zaterdag of zondag met een onbepaalde tussentijd

van 1, 2, 3 weken of 1 maand.

Hoe berichten wij jullie?

- Via onze website www.info-zomaar.com een week voorafgaand aan de activiteit.

- Via Email indien aangemeld als belangstellende in fiets- en/of wandeltochten en in regel met de ondertekening van de West-Uit clubconvenant ‘Contact Tracing’.

- Via WhatsApp de populaire, gratis app waarmee u berichten, bestanden,

foto's en video's naar vrienden en familie kunt sturen.

Onze coaches Filip en Monik hebben zopas een WhatsAPP opgestart voor West-Uit.

Dit moet de communicatie nog vlotter laten verlopen ter gelegenheid van fiets- en/of wandeltochten.

Zij kunnen uw telefoonnummer hieraan koppelen mits u akkoord gaat.

Bevestig uw toetreden tot de West-Uit WhatsAPP aan

Monik Delvoye monikdelvoye@hotmail.com

Belangrijk zie omschrijving op onze website www.info-zomaar.com/sport.htm

De ondertekening van de West-Uit convenant is ook voor de wandelaars verplicht.

De geldende corona richtlijnen dienen strikt opgevolgd te worden.

Indien jullie belangstelling hebben in de wandelingen is het best dat jullie zich meteen registreren

door de club convenant ondertekend in te sturen.

Zodoende kunnen wij jullie rechtstreeks berichten i.v.m. de geplande activiteiten.


Vriendschappelijk,

André de Schutter West-Uit Promotor.

*********************

COVID-l9 richtlijnen voor fietsers maar ook voor wandelaars!

Houdt steeds een mondmasker in handbereik!

- Wie ziek is blijft thuis! In het belang van de gezondheid van onze familie, vrienden en andere personen die we kruisen

- Kom naar de vertrekplaats alleen of met personen die tot je bubbel behoren. Carpoolen is af te raden.

- Op de vertrekplaats wordt de afstand van 1,5m gerespecteerd.
lndien dit niet mogelijk is draagt u een mondmasker.

- Voorzie je, en was de handen, met ontsmettende gel na onverwachte contacten.

- Probeer geen materiaal van andere deelnemers aan te raken

- Drinkpauzes worden enkel in de vrije natuur genomen.
Bewaar hier de afstand van 1,5m.

- ledereen brengt eigen eten en tussendoortjes mee.
Het is niet toegestaan om drank of eten door te geven.

De tochtleider maakt een aanwezigheidslijst op met vermelding van de deelnemers.
Dit is verplicht om in geval van besmetting alle aanwezigen te kunnen contacteren.
Deze gegevens worden doorgegeven aan het secretariaat

Andre de Schutter,
WEST-UIT promotor!

*************************************************************************

Volg de laatste berichten op onze website: www.info-zomaar.com/sport.htm

*********************************************************************************************

Club convenant

WEST-UIT is er voor iedereen … die naar een gezonde hap lucht snakt.

Heb je belangstelling … stuur dan voorafgaand deze ondertekende
Club convenant terug aan WEST-UIT Helenalaan 30, 1082 Brussel
of mail deze aan info_zomaar@telenet.be ‘Contact tracing’

Deelnemers: fietsen / wandelen op eigen risico en besteden de grootste zorg aan de veiligheid van de groep.
Eerbiedigen de wegcode en de richtlijnen van de aangestelde tochtleiders.
Fietsers rijden, op veilige afstand, achter elkaar langs drukke wegen. Benutten waar mogelijk de fietspaden.


Vrijwillige tochtleiders
hebben de tochten naar best vermogen voorbereid en kunnen onder geen enkel beding
verantwoordelijk gesteld worden voor wat er tijdens de tocht gebeurt.
Voor de goede orde fietsen / wandelen zij aan de kop van de groep.

Het wordt ten stelligste aangeraden om een familiale polis af te sluiten, ten einde zich te verzekeren
tegen eventuele schade, door onachtzaamheid, toegebracht aan derden.

Nuttige informatie voor de fietsers:
Zorg dat je fiets (bandenspanning, remmen, ...) en uitrusting (pomp, reserveband, ...) in orde zijn. De afstand bij een halfdaagse fietstocht schommelt rond de 40 km. Bij een dagtocht wordt dit 50 à 65 km. afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Bij een dagtocht brengen de deelnemers hun eigen mondvoorraad mee. In de mate van het mogelijke wordt die 's middags genuttigd in een cafeetje waar dit nog wordt toegelaten. De drank wordt dan uiteraard ter plaatse aangekocht.

Nuttige informatie voor de wandelaars:
Goed schoeisel is vereist, en eventueel mondvoorraad voor onderweg.

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: … GSM …
E-mail: …
Naam en telefoon van te verwittigen persoon bij ongeval:
……………………………………………………………………………………………………………….
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van dit convenant.
Voor akkoord op datum van . . / . . / 20 . .

Handtekening


***

Voor nadere inlichtingen
info_zomaar@telenet.be   Tel. 02.465.30.21

***
BESTUUR

Pierre Verkest, Erevoorzitter.

Pierre Heymans, Voorzitter,
pierre_heymans@hotmail.com

Coaches: Filip Coppens & Monik Delvoye
0486.26.47.43   -   0495.35.87.53
Filippe Coppens [kine.coppens@skynet.be]
Monik (monikdelvoye@hotmail.com)

Ludo Vandecruys, Secretaris    
Tel. 02.465.62.29        ludo.vandecruys@skynet.be

André de Schutter, Promotor - Penningmeester  
Tel. 02.465.30.21        info_zomaar@telenet.be

 

Ons fotoalbum met alle beelden van voorbije ritten: http://fotoalbum.seniorennet.be/Westuit/

Er zijn West-Uit fietstruitjes in alle maten beschikbaar aan € 15,00 en windjacks aan € 8,00.

****************************************************************************************************************

Beeldverslagen

.Klik hier voor het beeldverslag van het fietsweekend Asperen 2015.

Klik hier voor het beeldverslag van de viering 25 jaar West-Uit.

Klik hier voor het beeldverslag van de voorbije fietstochten.

Klik hier  voor het beeldverslag fietsweekend Lanaken 2014.

************************************************************************************
WEST-UIT fietsrecreatieclub
Secretariaat: Helenalaan 30, 1082 Brussel.